Privacybeleid

1.Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Paraat Brandbeveiliging B.V. en een wederpartij, nader te noemen ‘opdrachtgever’, waarop Paraat Brandbeveiliging B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en Paraat Brandbeveiliging hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

1.2. Door het verstrekken van een opdracht aan Paraat Brandbeveiliging B.V. aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en bepalingen.

1.3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Paraat Brandbeveiliging B.V., voor de uitvoering waarvan door Paraat Brandbeveiliging B.V. derden dienen te worden betrokken.

1.4. Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Paraat Brandbeveiliging B.V. en zijn directie.

1.5. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inkoop, aanbestedings- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever en deze algemene voorwaarden en bepalingen zullen deze algemene voorwaarden en bepalingen te allen tijde prevaleren, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en bepalingen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6. Indien één of meerdere algemene voorwaarden en/of bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden en bepalingen bepaalde volledig van toepassing. Paraat Brandbeveiliging B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke algemene voorwaarden en bepalingen in acht wordt genomen.

1.7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze algemene voorwaarden en bepalingen, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden en bepalingen.

1.8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden en bepalingen geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden en bepalingen.

1.9. Indien Paraat Brandbeveiliging B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden en bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de onderhavige algemene voorwaarden en bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Paraat Brandbeveiliging B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de onderhavige algemene voorwaarden en bepalingen te verlangen.

 

2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle offertes, de eventueel toegevoegde bijlagen daaronder begrepen, uitgebracht door of namens Paraat Brandbeveiliging B.V. zijn steeds geheel vrijblijvend en kunnen geen enkele verplichting voor Paraat Brandbeveiliging B.V. in het leven roepen. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. Afbeeldingen en verdere gegevens in catalogi, technische documentatie, alsmede de van een offerte deel uitmakende documenten zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Paraat Brandbeveiliging B.V. Deze mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.

2.3. Indien de opdrachtgever het aanbod c.q. de offerte van Paraat Brandbeveiliging B.V. aanvaardt, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Paraat Brandbeveiliging B.V.:

 • hetzij de aanvaarding van haar kant binnen een redelijke termijn bevestigt;
 • hetzij met de uitvoering van het werk begint;
 • hetzij tot (feitelijke) levering overgaat.

Paraat Brandbeveiliging B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachten c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.4. Zolang een door Paraat Brandbeveiliging B.V. ontvangen opdracht door Paraat Brandbeveiliging B.V. niet is geweigerd, blijft die opdracht gebonden.

2.5. Paraat Brandbeveiliging B.V. kan nimmer eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk c.q. de levering van goederen aan te vangen, dan nadat Paraat Brandbeveiliging B.V. alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit heeft – dit ter beoordeling van Paraat Brandbeveiliging B.V. – en Paraat Brandbeveiliging B.V. de overeengekomen (termijn)betalingen heeft ontvangen.

2.6. In geval van acceptatie door Paraat Brandbeveiliging B.V. bestaat slechts de verplichting om de in de acceptatie omschreven werkzaamheden uit te voeren.

2.7. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

2.8. De certificerende instantie ( zoals CCV en CIBV) moeten toegang hebben tot de bedrijven waar Paraat brandbeveiliging controles uitvoert. Dit is om Paraat te controleren of de werkzaamheden volgens normen worden uitgevoerd. Uiteraard wordt het bezoek vooraf aangekondigd.

 

3. Prijzen

3.1. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakosten en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Paraat Brandbeveiliging B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na de kennisneming  van de prijsverhoging aan Paraat Brandbeveiliging B.V. medegedeeld, de verstrekte opdracht c.q. order terug te nemen  en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

3.3. Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Paraat Brandbeveiliging B.V. op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

 

4. Betalingen

4.1. Betalingen zullen steeds plaatsvinden door overschrijving op de door Paraat Brandbeveiliging B.V. aangegeven bank- en/of girorekeningen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Paraat Brandbeveiliging B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.

4.2. Alle aan Paraat Brandbeveiliging B.V. gedane betalingen door opdrachtgever – behoudens die inzake renten en kosten – zullen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen, ongeacht andersluidende omschrijving door opdrachtgever.

4.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting, schuldvergelijking, verrekening, of compensatie toe te passen op de door hem aan Paraat Brandbeveiliging B.V. verschuldigde betaling(en). Opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.

4.4. De opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. Reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur, ontheffen opdrachtgever nimmer van de plicht van betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige kosten van de factuur.

4.5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd, het vrije beheer over haar vermogen verliest, of indien een besluit tot liquidatie wordt genomen, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Paraat Brandbeveiliging B.V. verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar. Alsdan is opdrachtgever aan Paraat Brandbeveiliging B.V. een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over de hoofdsom tot aan de tijdstip van algehele voldoening.

4.6. Wanneer Paraat Brandbeveiliging B.V. genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan rechtsbijstandsverleners (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Paraat Brandbeveiliging B.V. gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens de door Paraat Brandbeveiliging B.V. gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 250,–), zulks vermeerderd met € 55,– administratiekosten en vermeerderd met de daadwerkelijke kosten van de desbetreffende rechtsbijstandverlener.

4.7. In het geval Paraat Brandbeveiliging B.V. aanspraak heeft op betaling van rente, buitengerechtelijke kosten en kosten inzake het inschakelen van rechtsbijstandverleners, zullen alle door opdrachtgever aan Paraat Brandbeveiliging B.V. gedane betalingen eerstens worden geacht in mindering op deze rente en kosten te zijn betaald. In zoverre mist dan het bepaalde in lid 2 van dit artikel toepassing.

4.8. In geval er sprake is van een geval als bedoeld in lid 6 van dit artikel, is Paraat Brandbeveiliging B.V. bevoegd de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Paraat Brandbeveiliging B.V., zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Paraat Brandbeveiliging B.V. dan ook, tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

4.9. Indien de door Paraat Brandbeveiliging B.V. te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden, het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen personen en/of groepen van personen en één of meerdere personen is of zijn, om wat voor reden dan ook, hetzij door ziekte, hetzij anderszins, niet in staat aan de betreffende opleiding en/of training, dan wel een gedeelte daarvan, deel te nemen, dan zal de opdrachtgever desondanks gehouden zijn de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende training en/of opleiding volledig te voldoen.

4.10 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

5. Betalingszekerheid

5.1. Paraat Brandbeveiliging B.V. is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daar mee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

5.2.  Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, is het bepaalde in artikel 4.8 van overeenkomstige toepassing.

 

6. Levering

6.1. De overeengekomen oplevertijd dan wel aflevertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is vrijblijvend en zal nimmer gelden als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nimmer het recht de opdracht te ontbinden of te doen ontbinden, schadevergoeding te vorderen, dan wel het recht tot niet-nakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever.

6.2. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Paraat Brandbeveiliging B.V. redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Paraat Brandbeveiliging B.V. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

6.3. Paraat Brandbeveiliging B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan. Opdrachtgever is gehouden om de schade die Paraat Brandbeveiliging B.V. door deze vertraging lijdt te vergoeden.

6.4. In het geval sprake is van overmacht, is Paraat Brandbeveiliging B.V. bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk op te schorten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Paraat Brandbeveiliging B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Paraat Brandbeveiliging B.V.  gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

6.5. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Paraat Brandbeveiliging B.V. bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die Paraat Brandbeveiliging B.V. niet kende.

Hieronder wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Paraat Brandbeveiliging B.V. aan hun verplichtingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden, ernstige storingen in het productieproces, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, voorzover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

6.6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij wanneer Paraat Brandbeveiliging B.V. aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk goedgekeurd dan wel aanvaard heeft;
 • hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat Paraat Brandbeveiliging B.V. schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 • hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (voortijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

6.7. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in de weg staan.

6.8. Oplevering ontslaat Paraat Brandbeveiliging B.V. van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

6.9. Na oplevering gaat het risico van het werk over van Paraat Brandbeveiliging B.V. naar opdrachtgever. Vanaf het moment van aflevering van zaken t.b.v. de opdrachtgever zijn deze voor diens rekening en risico.

6.10. Indien zich omstandigheden voordoen, waarvoor Paraat Brandbeveiliging B.V. geen aansprakelijkheid aanvaardt, wordt het werk geacht te zijn opgeleverd ook indien een keuringsrapport dan wel door de overheid voorgeschreven certificaat van goedkeuring op grond van die omstandigheden niet kan worden afgegeven.

6.11. Wanneer door Paraat Brandbeveiliging B.V. verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van Paraat Brandbeveiliging B.V., staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft Paraat Brandbeveiliging B.V. het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Paraat Brandbeveiliging B.V. op schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

 

7.  Garantie

7.1. Een door Paraat Brandbeveiliging B.V. geaccepteerde opdracht kan betrekking hebben op:

 • het leveren van door derden vervaardigde zaken;
 • het leveren van door Paraat Brandbeveiliging B.V. vervaardigde zaken;
 • het installeren van zaken;
 • het verhuren van zaken;
 • het bewerken van zaken;
 • het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
 • het verlenen van diensten;
 • een controle van twee of meer van de bovenvermelde activiteiten.

7.2. Paraat Brandbeveiliging B.V. verleent voor geleverde, door derden vervaardigde zaken of onderdelen, een garantie gelijk aan de garantie die door deze derden jegens Paraat Brandbeveiliging B.V. wordt verleend.

7.3. Paraat Brandbeveiliging B.V. verleent voor geleverde, door Paraat Brandbeveiliging B.V. zelf vervaardigde zaken of onderdelen, alsmede voor door Paraat Brandbeveiliging B.V. uitgevoerde installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden alsmede voor door Paraat Brandbeveiliging B.V.  uitgevoerde bewerking van zaken een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daaruit bestaande dat eventuele fouten voor rekening van Paraat Brandbeveiliging B.V. zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.

7.4. Paraat Brandbeveiliging B.V. verleent voor verleende diensten een garantie daaruit bestaande dat Paraat Brandbeveiliging B.V. zich verplicht de overeengekomen diensten zo goed mogelijk uit te voeren.

7.5. Paraat Brandbeveiliging B.V. verleent voor prestaties die bestaan uit een combinatie van twee of meer van de in 7.1 genoemde activiteiten voor elk der samengestelde delen van de geaccepteerde opdracht de garantie die blijkens het bovenstaande op de betreffende activiteit van toepassing is.

7.6. De op zaken van Paraat Brandbeveiliging B.V. toepasselijke garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtgever kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

7.7. De garantieverplichting van Paraat Brandbeveiliging B.V. bestaat niet indien:

 • de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
 • in overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen zijn toegepast en/of gebruikte materialen zijn geleverd.

7.8. De garantieverplichting van Paraat Brandbeveiliging B.V. vervalt indien:

 • de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of abnormale bedrijfsomstandigheden;
 • wijzigingen zijn aangebracht of bewerkstelligd of reparatie- of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden;
 • de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever;
 • de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van normale slijtage;
 • de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;
 • een gebrek of onvolkomenheid niet onverwijld na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Paraat Brandbeveiliging B.V. is gemeld;
 • opdrachtgever niet alle medewerking verleent aan Paraat Brandbeveiliging B.V. om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

7.9. Door Paraat Brandbeveiliging B.V. wordt, met inachtname van het bovenstaande, garantie verleend gedurende 6 maanden na op- en/of aflevering respectievelijk na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten. Indien een langere garantietermijn is overeengekomen kan dat slechts blijken uit een schriftelijk stuk, zoals bijvoorbeeld een garantiecertificaat.

7.10. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Paraat Brandbeveiliging B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Paraat Brandbeveiliging B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Paraat Brandbeveiliging B.V. in staat is adequaat te reageren. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke, dan vervalt het recht op garantie. De opdrachtgever dient Paraat Brandbeveiliging B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.11. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Paraat Brandbeveiliging B.V. gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

7.12. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichtingen niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

7.13. De ingevolge de garantieverplichting door Paraat Brandbeveiliging B.V. te vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom. Opdrachtgever wordt geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van Paraat Brandbeveiliging B.V. zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van Paraat Brandbeveiliging B.V. noodzakelijk en/of wenselijk, is Paraat Brandbeveiliging B.V. gerechtigd de vervangen materialen of zaken te (doen) vernietigen.

7.14. Indien naar het oordeel van Paraat Brandbeveiliging B.V. de kosten van het herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft opdrachtgever uitsluitend recht op schadevergoeding.

7.15. Ingeval Paraat Brandbeveiliging B.V. goederen heeft geleverd is, indien vast komt te staan dat het betreffende goed c.q. goederen gebrekkig is c.q. zijn, de contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever beperkt tot herstel, vervanging of vervangende schadevergoeding, dit naar keuze van Paraat Brandbeveiliging B.V. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt aan opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.16. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.17. Paraat Brandbeveiliging B.V. is slechts tot nakoming van de garantie-verplichting gehouden, ofwel ter plaatse waar de betreffende prestatie door Paraat Brandbeveiliging B.V. werd verricht, ofwel in de plaats van vestiging van Paraat Brandbeveiliging B.V. , ofwel elders, afhankelijk van de aard van de verrichte prestatie, de aard van de betreffende garantieverplichting en de overige omstandigheden van het geval.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Iedere schade dient binnen twee werkdagen na het ontdekken daarvan bij Paraat Brandbeveiliging B.V. te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid vervalt.

8.2. Paraat Brandbeveiliging B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is en voor zover de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Paraat Brandbeveiliging B.V. deze schade dekt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Paraat Brandbeveiliging B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Paraat Brandbeveiliging B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de onderhavige algemene voorwaarden en bepalingen.

8.3. Paraat Brandbeveiliging B.V. is met name niet aansprakelijk voor schade anders dan aan het geleverde, bewerkte en/of geïnstalleerde goed zelf. Voor wat betreft onderhoudswerkzaamheden verricht door Paraat Brandbeveiliging B.V. wordt opgemerkt dat dit een momentopname is. Paraat Brandbeveiliging B.V. kan in dit kader slechts aansprakelijkheid aanvaarden indien vaststaat dat de onderhoudswerkzaamheden niet in overeenstemming met de regels der kunst zijn uitgevoerd en vaststaat dat als gevolg hiervan schade is ontstaan. Paraat Brandbeveiliging B.V. is derhalve nimmer aansprakelijk voor vergoeding van welke schade dan ook, welke het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van de toestellen, behoudens indien de opdrachtgever het wettig bewijs levert dat Paraat Brandbeveiliging B.V. in ernstige mate tekort is geschoten in de nakoming van haar onderhoudsverplichtingen. Paraat Brandbeveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  Bij het hydrostatisch beproeven van brandslanghaspels en droge stijgleidingen kan Paraat Brandbeveiliging B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld voor water-, gevolg- of welke andere schade dan ook, ontstaan als gevolg van verborgen gebreken en/of foutieve constructie. Met inachtneming van het vorenstaande vrijwaart de opdrachtgever Paraat Brandbeveiliging B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake.

8.4. Na de (op)levering is Paraat Brandbeveiliging B.V. niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk c.q. aan geleverde goederen dan tot nakoming van haar garantieverplichtingen. Overige aansprakelijkheid voor schade, hoe ook ontstaan, wordt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Paraat Brandbeveiliging B.V., uitgesloten.

8.5. Indien in rechte zou komen vast te staan dat Paraat Brandbeveiliging B.V., niettegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk is, op welke grond dan ook, is de aansprakelijkheid van Paraat Brandbeveiliging B.V. te alle tijde beperkt tot herlevering of het bedrag gelijk dat door de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de verzekering van Paraat Brandbeveiliging B.V. aan Paraat Brandbeveiliging B.V. zal worden uitgekeerd.

8.6. Paraat Brandbeveiliging B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Paraat Brandbeveiliging B.V. ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

8.7. Indien de door Paraat Brandbeveiliging B.V. te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden, het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen persoon en/of groepen van personen is de opdrachtgever gehouden voor genoegzame verzekeringsdekking, mede ten behoeve van deze personen, in verband met ongevallen etc. zorg te dragen.

8.8. Paraat Brandbeveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Paraat Brandbeveiliging B.V. verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord.

8.9. Zodra een geval van overmacht zich voordoet zal Paraat Brandbeveiliging B.V. daarvan melding doen aan de opdrachtgever.

8.10. Indien nakoming door Paraat Brandbeveiliging B.V. blijvend onmogelijk is zal de opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan Paraat Brandbeveiliging B.V. medegedeeld en onder de verplichting om van Paraat Brandbeveiliging B.V. af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming van Paraat Brandbeveiliging B.V. slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 4 weken.

 

9. Recht van retentie

9.1. Paraat Brandbeveiliging B.V. is gerechtigd om zaken die Paraat Brandbeveiliging B.V. van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die Paraat Brandbeveiliging B.V. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

10. Risico en Eigendomsvoorbehoud

10.1. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigt voor de uitvoering van de opdracht – ter plaatse op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid van alle risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever om te bewijzen dat een en ander het gevolg is van grove schuld of grove nalatigheid van Paraat Brandbeveiliging B.V., in welk geval de opdrachtgever niet aansprakelijk is. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat aldus op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van opdrachtgever worden gebracht.

10.2. Alle door Paraat Brandbeveiliging B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Paraat Brandbeveiliging B.V., zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interessen en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.

10.3. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Paraat Brandbeveiliging B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Paraat Brandbeveiliging gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Paraat Brandbeveiliging B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

10.4. Paraat Brandbeveiliging B.V. is te allen tijde gerechtigd om geleverde goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud bij opdrachtgever weg te doen halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Paraat Brandbeveiliging B.V. niet nakomt. Voor het geval dat Paraat Brandbeveiliging B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Paraat Brandbeveiliging B.V. en door Paraat Brandbeveiliging B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Paraat Brandbeveiliging B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht medewerking hieraan te verlenen op straffe van verbeurte van een boete van € 1.000,- per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke is/blijft.

10.5. Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde, laat het recht op schadevergoeding van Paraat Brandbeveiliging B.V., ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verbintenissen, onverlet.

10.6. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Paraat Brandbeveiliging B.V. blijft berusten, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, is de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden, of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Paraat Brandbeveiliging B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Paraat Brandbeveiliging daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.7.  Bij overtreding door opdrachtgever van het gestelde in lid 3 van dit artikel zal deze aan Paraat Brandbeveiliging B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van

anderhalf maal de nettofactuurwaarde onverminderd, het recht van Paraat Brandbeveiliging B.V. op aanvullende schadevergoeding.

10.8. Ingeval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Paraat Brandbeveiliging B.V. aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Paraat Brandbeveiliging B.V. ontstaat.

10.9. De opdrachtgever vrijwaart Paraat Brandbeveiliging B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Paraat Brandbeveiliging B.V. toerekenbaar is.

10.10. Indien Paraat Brandbeveiliging B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Paraat Brandbeveiliging B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Paraat Brandbeveiliging B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Paraat Brandbeveiliging B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

11. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht.

11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven de door of vanwege Paraat Brandbeveiliging B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden door Paraat Brandbeveiliging B.V. voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

12. Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

12.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de looptijd van de onderhoudsovereenkomst 12 maanden, te rekenen van het tijdstip van ondertekening met een stilzwijgende verlenging voor telkens 12 maanden, tenzij de overeenkomst voordien met inachtneming van een termijn van 12 maanden schriftelijk wordt opgezegd.

12.2. Wijziging van een tussen Paraat Brandbeveiliging B.V. en de opdrachtgever gesloten overeenkomst kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden. Indien met betrekking tot de te verrichten prestatie twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

12.3. Indien tussen partijen is overeengekomen dat Paraat Brandbeveiliging B.V. de overeengekomen werkzaamheden of diensten gedurende een bepaalde tijd zal verrichten, kan de overeenkomst slechts worden beëindigd door het verstrijken van de overeengekomen periode. Tussentijdse beëindiging is in dat geval niet mogelijk.

 

13. Concurrentiebeding

13.1. De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen in welke vorm dan ook aan een personeelslid, dat voor Paraat Brandbeveiliging B.V. werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding.

13.2. Wanneer een personeelslid zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever elders dan bij Paraat Brandbeveiliging B.V. werkzaamheden te gaan verrichten dient de opdrachtgever Paraat Brandbeveiliging B.V. onverwijld daarvan in kennis te stellen, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 2.500,–.

13.3. Vermelde bedragen zijn direct opeisbaar zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat enige rechterlijke matiging mogelijk is.

13.4. Na beëindiging of ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende één jaar na de datum der beëindiging.

 

14. Verjaring

14.1. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten met Paraat Brandbeveiliging B.V. en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden en bepalingen, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

15.2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en Paraat Brandbeveiliging B.V. is de Rechtbank Maastricht bij uitsluiting bevoegd, tenzij Paraat Brandbeveiliging B.V. verkiest de rechter te adiëren welke de wet aanwijst.

 

16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond. Tevens zijn de algemene voorwaarden en bepalingen te raadplegen en te downloaden via http://www.paraatbrandbeveiliging.nl/.

16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Paraat Brandbeveiliging B.V.

16.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en bepalingen is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.